Blog
Werknemer

De Joule Calculator!

Nicolas Coudeville
26
Jun
2024
2
min read

Wat je moet weten over de kostencalculator van Joule

De werkelijke impact voor je portemonnee berekenen van een bedrijfsfiets die je via brutoloonruil financiert, is geen eenvoudige opdracht. Terwijl veel adviseurs kort door de bocht gaan, hebben we bij Joule de ambitie om jou als werknemer perfect in staat te stellen om een geïnformeerde keuze te maken over de leasefiets van je dromen. Heel wat factoren spelen hierbij een rol, en onze calculator neemt ze in acht. Wij lijsten de belangrijkste rechtsbronnen en factoren op.  

De kostprijs van fietsleasing

Met de Joule calculator kan je de kostprijs van je fietsleasing berekenen. 

Let op: fietsleasing hangt af van enkele persoonlijke en bedrijfsspecifieke factoren (aantal kinderen ten laste, burgerlijke staat..) waardoor de berekening kan afwijken van het uiteindelijk te betalen bedrag. Voor een specifieke calculatie raden we je aan via je sociaal secretariaat te gaan. Toch zal onze calculator al rekening houden met enkele factoren die meer duidelijkheid heeft over je fietsleasing.

Welke rechtsregels hebben een invloed op je loon- en arbeidsvoorwaarden?

De regels die van toepassing zijn op je salaris worden op verschillende niveaus beïnvloed. Zo zijn er nationale wettelijke bepalingen, zoals Koninklijke Besluiten, die onder meer de verschillen uittekenen tussen publieke en private sectoren en die een rol spelen op het vlak van de inkomstenbelasting. Denk maar aan de belastingschalen inkomstenbelasting.

Bovendien kunnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de fiscale administratie richtlijnen uitvaardigen.  

Daarnaast gelden echter tal van sectorale akkoorden (cao’s), die enkel uitwerking hebben binnen het paritair comité waarvan je als werknemer deel uitmaakt. Denk aan geldzaken zoals minimumlonen, premies zoals de eindejaarspremie, vervoerskosten, maar ook aan arbeidsregelingen die je enkel in specifieke sectoren vindt. Het grootste paritair comité in België is het algemeen aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden (PC200). In de Joule-calculator kan je momenteel al een keuze maken uit 7 paritaire comités. Staat jouw paritair comité niet tussen de opties? Geen nood, maak dan een simulatie op basis van PC200 (bedienden) of PC100 (arbeiders) en je zal je werkelijke situatie benaderen. Je werkgever of sociaal secretariaat kan je helpen met een exacte berekening.  

Tot slot worden jouw loon- en arbeidsvoorwaarden in belangrijke mate gestuurd door jouw werkgever. Denk maar aan de hoogte van je loon, de fietsvergoeding en de thuiswerkvergoeding.

Bij de introductie van een fiets in je loonpakket hebben alle bovengenoemde actoren een invloed op de netto-impact van die fiets voor jou persoonlijk.

Wat zijn de principes bij de introductie van een bedrijfsfiets?

Een fiets die jouw werkgever aan jou ter beschikking stelt is in België volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en van inkomstenbelasting, indien je regelmatig met die fiets naar het werk gaat.

Zo’n fiets kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Waar dit op sectoraal of ondernemingsvlak niet is uitgesloten (bijvoorbeeld omdat je op baremaloon wordt betaald), kan je bijvoorbeeld een deel van je loon omruilen om je fiets te betalen. Kies je ervoor om de fiets te financieren via je brutoloon, dan mag je werkgever geen financieel voordeel halen. Dat betekent dat de totale jaarlijkse loonkost voor je werkgever niet mag dalen na de introductie van de bedrijfsfiets. Voor die totale jaarlijkse loonkost kijkt men naar alle uitgaven die je werkgever doet in verband met de tewerkstelling van jou als werknemer, dus niet alleen je brutoloon, maar ook de patronale bijdragen, je vakantiegeld, je arbeidsongevallenverzekering, enz.  

Die regel leidt er in de praktijk toe dat alle besparingen voor je werkgever door fiscale en parafiscale vrijstellingen moeten terugvloeien naar jou.

Welke factoren spelen een rol bij de Joule-calculator?

Patronale bijdragen

Je ziet deze niet op je loonfiche maar op jouw loon betaalt je werkgever patronale RSZ-bijdragen. In PC200 bedragen die 25% van het brutoloon (of preciezer: 25% van het brutoloon inclusief de eindejaarspremie). Wanneer je een deel van je brutoloon inlevert ter financiering van je fiets, zal je werkgever in principe minder patronale RSZ-bijdragen betalen. Dat voordeel wordt teruggeven aan de werknemer met toepassing van volgende formule:

(12 x maandelijkse leaseprijs) / (13 x 1 + RSZ-percentage werkgever + 0,92)

Het resultaat moet afgehouden worden van je brutoloon, en dat zal dus minder zijn dan de maandelijkse leaseprijs die de werkgever aan de fietsleasepartner betaalt.

Socialezekerheidsbijdragen en bijzondere bijdrage werknemer

Ook als werknemer betaal je socialezekerheidsbijdragen, en dit zie je ook op je loonfiche. Gewoonlijk is dit 13,07% van je brutoloon. Zoals hierboven beschreven betaal je op het fietsgedeelte binnen je loonpakket geen socialezekerheidsbijdragen. Je zal dan ook een tweede keer voordeel doen. Na aftrek van je socialezekerheidsbijdragen bekom je je belastbaar loon.  

Meer info over socialezekerheidsbijdragen vind je hier.  

Naast de gewone socialezekerheidsbijdrage betaal je als werknemer gewoonlijk ook een bijzondere bijdrage. Ook die kan beïnvloed worden door brutoloonruil, en maakt deel uit van de Joule-kostencalculator.

Belastbaar loon en bedrijfsvoorheffing

Het resultaat van de vorige berekeningen is het belastbaar loon. En van dat belastbaar loon wordt bedrijfsvoorheffing afgetrokken. De bedrijfsvoorheffing is een voorafname op je inkomstenbelasting, die het jaar erop geregulariseerd wordt. De belasting hangt onder meer af van je burgerlijke staat en aantal kinderen ten laste en wordt ook progressief berekend. Dat betekent dat hoe hoger je belastbaar jaarinkomen, hoe hoger je belastingpercentage. Zoals hierboven beschreven betaal je op het fietsgedeelte binnen je loonpakket geen bedrijfsvoorheffing. Je zal dan ook een derde keer voordeel doen. Na aftrek van je bedrijfsvoorheffing bekom je je nettoloon.

Het kan dan ook goed zijn dat je toevallig door je brutoloonruil in een lagere belastingschijf komt, en daardoor netto meer loon overhoudt dan het voorgaande jaar. Ook deze parameter wordt meegenomen in de Joule-kostencalculator.

Sociale rechten, eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld

Doordat je maandelijks brutoloon verlaagd wordt, ga je ook minder sociale rechten opbouwen. De impact van brutoloonruil op je pensioen valt moeilijk in te schatten, omdat je pensioen afhankelijk is van verschillende parameters die pas bij de start van je pensioen gekend zijn (bv. aantal jaar tewerkstelling).

Wat wel rechtstreeks beïnvloed wordt, zijn je eindejaarspremie (indien van toepassing) en je dubbel vakantiegeld. Die vergoedingen staan namelijk in functie van je brutoloon. Ook hier bestaat de kans je dat door de verlaging ook in een lagere belastingschijf terechtkomt, en dat je daardoor netto meer zal overhouden van je eindejaarspremie en je dubbel vakantiegeld dan voorheen het geval was. Ook deze parameter is verwerkt in de Joule-kostencalculator.

Arbeidsongevallenverzekering, groepsverzekering en andere kosten

Ook op deze kosten kan de werkgever in principe voordeel doen bij een brutoloonruil, en ook dit voordeel dient in principe teruggegeven te worden aan de werknemer. Dit luik nemen we niet mee in de Joule-kostencalculator aangezien je daar als werknemer vaak geen zicht op hebt.

Werkbonus

Sinds 1 januari 2000 geldt voor lagere lonen een vermindering van socialezekerheidsbijdragen langs werknemerszijde, genaamd werkbonus. De werkbonus zorgt ervoor dat je met een lager loon verhoudingsgewijs meer nettoloon overhoudt. Indien je loon door de toepassing van brutoloonruil daalt onder een bepaalde drempel, kan het zijn dat je werkbonus stijgt, of dat je voor het eerst een werkbonus krijgt. In dat geval doe je opnieuw voordeel met fietsleasing.  

Meer info over de werkbonus vind je hier.

Structurele vermindering

De structurele vermindering is een maatregel bedoeld om de loonkosten te verlagen door een vermindering van de patronale bijdragen. Het doel van deze maatregel is om de werkgelegenheid te stimuleren door het goedkoper te maken voor bedrijven om personeel in dienst te nemen en te houden.

De werking van de structurele vermindering is gebaseerd op verschillende parameters, waaronder de grootte van het bedrijf (aantal werknemers), het loonniveau van de werknemers, en soms de sector waarin het bedrijf actief is. De vermindering wordt berekend per werknemer en is doorgaans groter voor werknemers met een lager loon, waardoor het een progressief systeem, dat opnieuw tot een extra voordeel kan leiden bij brutoloonruil.

Ook deze parameter maakt deel uit van de Joule-kostencalculator.

Meer info over de structurele vermindering vind je hier.

En wat dan als ik een premie of bonus gebruik om mijn fietsleasing te financieren?

Ook hier spelen bovenstaande principes vaak een rol, maar dat is niet altijd het geval. In de Joule-kostencalculator nemen we ze in acht.  

Voor meer informatie over de invloed van fietsleasing op jouw nettoloon raden we je aan contact op te nemen met je werkgever of je sociaal secretariaat.  

De kost van je fietsleasing berekenen!

Via deze weg kan je de kost van de fietsleasing berekenen. Voor meer informatie over een exacte berekening verwijzen we graag naar je sociaal secretariaat of je personeelsdienst!

Deel deze post
Nicolas Coudeville
26
Jun
2024
2
min read
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.